ca

ช่องทางติดต่อสาขา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)     :   นิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)      :    นศ.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Communication Arts

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B. Com. Arts

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
 1. ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด                             หัวหน้าสาขาวิชา
 2. ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร                               กรรมการสาขาวิชา
 3. อ.สุพรรษา ปัญญาทอง                               กรรมการสาขาวิชา
 4. อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์                                 กรรมการสาขาวิชา
 5. อ.ชาย วรวงศ์เทพ                                     กรรมการสาขาวิชา
 6. อ.บุณยนุช สุทธิอาจ                                   กรรมการสาขาวิชา
 7. อ.สุวัฒนา ดีวงษ์                                      เลขานุการสาขาวิชา
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถรับใช้ชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

          องค์ความรู้ด้านการสื่อสารหรือสาขาวิชา “นิเทศศาสตร์” มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตในยุคไร้พรมแดนเนื่องจากสังคมปัจจุบันการสื่อสารได้เข้าไปมีบทบาทในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ประกอบกับการสื่อสารทุกแขนงได้ทวีบทบาทสำคัญและ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักสื่อสารในยุคปัจจุบันต้องเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการมีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ก้าวหน้าและกว้างขวางเพื่อส่งเสริมวิชาชีพนี้ให้เจริญก้างหน้าสอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและสังคมไทย

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงเกิดขึ้นด้วยพันธกิจที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นทั้งด้านวิขาการและวิชาชีพในด้านวิชาการ องค์ความรู้ทางการสื่อสารจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารหรือด้านนิเทศศาสตร์แก่ผู้เรียน โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารภายในสังคมท้องถิ่นตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนวิชาการในระดับสูงต่อไปได้

 

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเองเพื่อให้พัฒนาตนเอง
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ สำนึกรักในวิชาชีพ
 4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการรู้เท่าทันโลกเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ อดทน สู้งาน มองโลกอย่างเป็นกลางโดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้สื่อข่าว
 2. นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 3. ผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 4. บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ
 5. นักประชาสัมพันธ์
 6. นักโฆษณา
 7. นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
 8. นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
 9. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง