bc

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in (Business Computer and Information System Major

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)     :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย)      :   บธ.บ. (ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Business Administration (Business Computer and Information System Major)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.B.A. (Business Computer and Information System Major)

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
 1. อ.เสกศิลป์ มณีศรี          หัวหน้าสาขาวิชา
 2. อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย   
 3. ผศ.วราพร กรีเทพ  
 4. อ.ดร.สาวิตรี บุญมี 
 5. ผศ.ดร. ปณิธาน เมฆกมล        
 6. อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์    
 7. ดร.ชนาภา บุตรเพ็ง        
 8. อ.ฐาปนี เพ็งสุข             
 9. อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์ 
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจ มีจรรยาบรรณ คุณธรรมในวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของธุรกิจในท้องถิ่น

ความสำคัญ

          เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติผสมผสานศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางวิชาชีพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ประเด็นองค์กรและระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้วิชาการทางคอมพิวเตอร์ และธุรกิจ ตลอดจนการประสานงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 2. มีทักษะทางปัญญา มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาความต้องการ รวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
 3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นำและปลูกฝักให้มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร ที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สามารถนำวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพ การดำเนินธุรกิจในแต่ละแขนง ในท้องถิ่นและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 3. นักวิเคราะห์ข้อมูล
 4. นักพัฒนาโปรแกรม
 5. นักพัฒนาเว็บไซต์
 6. นักจัดการซอฟต์แวร์
 7. นักจัดการฐานข้อมูล