admin

ประกาศ การพิจารณาคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค

  • admin 

นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษารูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)

การประชุมเครือข่ายการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • admin 

การประชุมเครือข่ายการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดอกปีบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ อาคารวังแดง

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ

  • admin 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร… Read More »การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ

เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี

  • admin 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี… Read More »เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ธุรกิจอยู่ได้ นักท่องเที่ยวมั่นใจ สร้างชุมชนไทยให้ยั่งยืน”

  • admin 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ธุรกิจอยู่ได้ นักท่องเที่ยวมั่นใจ สร้างชุมชนไทยให้ยั่งยืน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต สวนสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ… Read More »โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ธุรกิจอยู่ได้ นักท่องเที่ยวมั่นใจ สร้างชุมชนไทยให้ยั่งยืน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  • admin 

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563… Read More »โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ