ac

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)     :   บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)      :   บช.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Acc.

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
 1. ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี                       หัวหน้าสาขาวิชา
 2. ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์                             
 3. ผศ.เบญญาภา โสอุบล              
 4. ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล            
 5. ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ            
 6. ดร.ชนัญฎา สินชื่น                     
 7. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน         
 8. อ.กัญญา แสนนามวงษ์             
 9. อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง          
 10. อ.มนันญา ทองบ่อ                 
 11. ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี       
 12. ผศ.อรชุมา มูลศรี           
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถทางการบัญชี มีทักษะวิชาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อใช้ประกอบวิชาชีพ และสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

ความสำคัญ

                    เนื่องจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ได้มีการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีอีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ที่มีอิทธิพลต่อวิชาชีพบัญชี เป็นอย่างมาก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญและทักษะทางวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

            ดังนั้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่ได้มีการปรับปรุงชื่อวิชาและเนื้อหาของรายวิชา โดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ด้าน การบัญชี การเงิน การรายงานและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องด้านองค์การและธุรกิจ และมีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2. มีความสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการเหตุผลในการคิด การเรียนรู้ ที่เหมาะกับตนเองและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานบัญชี
 5. มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี