ITA

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)”

การให้บริการ

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2562

คู่มือหลักสูตรและแผนการเรียน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • ความพึงพอใจกิจกรรมระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2562

E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน