โครงการอบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ทางด้านการท่องเที่ยว

  • admin 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการอบรม
การจัดทำสื่อออนไลน์ทางด้านการท่องเที่ยว
วันที่ 10 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี