อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

อาจารย์สุพจน์ สกุลแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.โชคชัย เดชรอด

อาจารย์ศตพร ภูกองไชย

อาจารย์อารยา โพธิศิริ

อาจารย์เสาวนีย์ สิทธิโชติ

อาจารย์สุพักตร์ มะกุล

อาจารย์ปริญญา กันหาสินธุ์