อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

ผศ.มานน เซียวประจวบ

ผศ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

อ.ศศิประภา พรหมทอง

อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์

อ.ระพีพรรณ จันทรสา

อ.กมลรัตน์ โยธานันต์

อ.อรจิตรา มีจันที