อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อ.ณัฐศิริ พงศาวลี

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.อนาทินี จาปุรี

อ.ณพล ธนาวัชรากุล

รศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ