อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.โชติกา นาคประสูตร

อ.ปริชญา อุดมผล

อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง

อ.ธีระพล คุณบุราณ