สัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergenceโดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์นิชนันท์ คงศรี เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น.ที่ห้องประชุมดอกปีป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี