สร้างสรรค์สื่อต้านความรุนแรงในเด็กม.ต้น

  • admin 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ในเวที “ถอดบทเรียนจากการวิจัยการสร้างสรรค์สื่อต้านความรุนแรงในเด็กม.ต้น” วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ