ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)