ประกาศ!! ผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ที่ >> https://ms.udru.ac.th/search/ <<