ประกาศยกเลิกประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคฤดูร้อน/2563

ประกาศ
ยกเลิกประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคฤดูร้อน/2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขอยกเลิกประชุมฝึกฯ วันที่ 26 ธ.ค. 2563 และให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรายละเอียดการฝึกฯ ต่อไป
เบื้องต้นขอให้นักศึกษาเข้าดูรายละเอียดและขั้นตอนการฝึกฯได้ที่
http://academic.udru.ac.th/msintern/index.php