ประกวดราคาซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่องานนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

17012562