ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา จัตุชัย

รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา