กำหนดการ

กำหนดการอบรม

หัวข้อ “เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า”
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เวลา หัวข้อเรื่อง
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 - 10.30 น. ประเด็นสําคัญของ TFRS 15 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. - แนวทางในการปฎิบัติ สําหรับการรับรู้รายได้จากการทําสัญญากับลูกค้า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. - ประเด็นสําคัญของTFRS 16
- การระบุสัญญาเช่า
- การแยกส่วนประกอบของสัญญาเช่า ผู้เช่าและ ผู้ให้เช่า
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. - การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผู้เช่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล