สถานที่จัด

สถานที่จัดการอบรม

ณ ห้อง 314 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.