เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าและฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางการบัญชี เพื่อออกไปทำงานในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก และปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่นี้ต่อไป ทำให้มีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่สาขาวิชาการบัญชี ต้องทำหน้าที่เพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ แก่ศิษย์ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจ และต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และอีกทั้งจากการจัดโครงการในครั้งก่อน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการที่จะให้สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรมให้ความรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่องทุกปี และจากผลการสำรวจหัวข้อที่ต้องการจะอบรมผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมในหัวข้อ “เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า” ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชี จึงจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี และศิษย์เก่า
 2. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
 3. เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

วิทยากรผู้บรรยาย

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เบอร์ติดต่อ 081-7081818

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ครูผู้สอนบัญชี
 • ผู้สอบบัญชี
 • ผู้ทำบัญชี
 • ศิษย์เก่า
 • และผู้สนใจทั่วไป

การรับสมัครวิธีการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โดยการสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://ms.udru.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://ms.udru.ac.th

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

ผู้อบรมจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : อัตราค่าอบรมท่านละ 800 บาท

ผู้อบรมจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ :

 • ชำระเงินจำนวน 800 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี “สาขาวิชาการบัญชี” เลขที่ 981-7-51512-5 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ไม่รับชำระเงินในวันอบรม)
 • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินที่ line ID : noo6331 และโปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันเข้าอบรม