เลขที่ 140

ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ


เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ส่วนที่ ๑ ผู้ขอใช้
๑.๑ สาขาวิชา                  
๑.๒ ต้องการใช้รถ     รถตู้     รถกระบะ
๑.๓ รายละเอียดการใช้พาหนะ
๑.๓.๑ วัตถุประสงค์ที่ใช้ / จำนวนผู้โดยสาร
เพื่อปฏิบัติราชการเรื่อง             ลงพื้นที่ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566            
จุดหมายปลายทาง         กลุ่มท่องเที่ยวนวัตวิถี อำเภอกู่แก้ว ๑๗๕ หมู่ ๓ บ.ซำป่าหัน ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี         จำนวนผู้โดยสาร         ๑๐          คน
๑.๓.๒ กำหนดออกเดินทางไป     วันที่         ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔         เวลา         ๐๘.๓๐         น.
กำหนดออกเดินทางกลับ วันที่         ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔         เวลา         ๑๗.๓๐         น.
รวมจำนวน          ๑          วัน
๑.๓.๓ จุดนัดหมายรับผู้โดยสาร และเวลา / รายละเอียดเพิ่มเติม / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
        หน้าคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3        
๑.๓.๔ งบประมาณค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ค่าที่พัก)
    คณะ             อื่นๆ ..................................................................................................................
๑.๓.๕ ผู้รับผิดชอบควบคุมรถในการเดินทาง ..............................................................................................

ลงชื่อ................................................... ผู้ขอใช้
(        ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น        )
ตำแหน่ง ...........................................
......../....................../...........
ประธานสาขาวิชา
ลงชื่อ..........................................................
(...................................................)
......../....................../...........
ส่วนที่ ๒ การจัดรถ

ชนิดของรถ                                                  
หมายเลขทะเบียนรถ                                   
ชื่อ พขร.                                                       

ชนิดของรถ                                                  
หมายเลขทะเบียนรถ                                   
ชื่อ พขร.                                                       


ลงชื่อ ....................................................
( นายสุดใจ ไกรยะสิทธ์ )
........ / .................... / .........

ส่วนที่ ๓ การพิจารณา/สั่งการ

คำสั่งผู้มีอำนาจอนุมัติ

    อนุมัติ             ไม่อนุมัติ

    อื่นๆ ...................................


ลงชื่อ ....................................................
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ )
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
........ / .................... / .........