เลขที่ 139

ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ


เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ส่วนที่ ๑ ผู้ขอใช้
๑.๑ สาขาวิชา                  
๑.๒ ต้องการใช้รถ     รถตู้     รถกระบะ
๑.๓ รายละเอียดการใช้พาหนะ
๑.๓.๑ วัตถุประสงค์ที่ใช้ / จำนวนผู้โดยสาร
เพื่อปฏิบัติราชการเรื่อง                         
จุดหมายปลายทาง                  จำนวนผู้โดยสาร                   คน
๑.๓.๒ กำหนดออกเดินทางไป     วันที่         ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔         เวลา         ๐๗.๐๐         น.
กำหนดออกเดินทางกลับ วันที่         ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔         เวลา         ๐๗.๐๐         น.
รวมจำนวน          ๑          วัน
๑.๓.๓ จุดนัดหมายรับผู้โดยสาร และเวลา / รายละเอียดเพิ่มเติม / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
                
๑.๓.๔ งบประมาณค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ค่าที่พัก)
    คณะ             อื่นๆ ..................................................................................................................
๑.๓.๕ ผู้รับผิดชอบควบคุมรถในการเดินทาง ..............................................................................................

ลงชื่อ................................................... ผู้ขอใช้
(                )
ตำแหน่ง ...........................................
......../....................../...........
ประธานสาขาวิชา
ลงชื่อ..........................................................
(...................................................)
......../....................../...........
ส่วนที่ ๒ การจัดรถ

ชนิดของรถ                                                  
หมายเลขทะเบียนรถ                                   
ชื่อ พขร.                                                       

ชนิดของรถ                                                  
หมายเลขทะเบียนรถ                                   
ชื่อ พขร.                                                       


ลงชื่อ ....................................................
( นายสุดใจ ไกรยะสิทธ์ )
........ / .................... / .........

ส่วนที่ ๓ การพิจารณา/สั่งการ

คำสั่งผู้มีอำนาจอนุมัติ

    อนุมัติ             ไม่อนุมัติ

    อื่นๆ ...................................


ลงชื่อ ....................................................
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ )
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
........ / .................... / .........