แบบประเมินความพึงพอใจพนักงานขับรถ

ชื่อพนักงานขับรถ
หัวข้อประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.ประสิทธิภาพในการขับรถ
2.มีมารยาทในการขับรถ
3.บริการด้วยความสุภาพ
4.ความมีน้ำใจกับผู้ใช้บริการ
5.การตรงต่อเวลา
6.การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
ข้อเสนอแนะ *ถ้ามี