Slide1 background

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
ปี 2565

ประกาศ

 


Certificate MSRC2022 คลิกที่นี่ 


 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

 

กลุ่มสาขาบทความ

บริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
นิเทศศาสตร์
การบัญชีและการเงิน
เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการการโรงแรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์และอีเวนต์
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคการนำเสนอ

ภาคบรรยาย

(Oral presentation)

ภาคโปสเตอร์

(Poster presentation)

กระบวนการส่งผลงานวิจัย

Copyright © 2022 Faculty of Management Science, UDRU. All Rights Reserved.