1.คำสั่งแต่งตั้งฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.เอกสารแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
3.เอกสารเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ปี 2560
4.บันทึกการจัดประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
5.รายชื่อสโมสรนักศึกษา 2560
6.แผนดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
7.แข่งขันการเขียนโครงการภาวะผู้นำ ร่วมกับมทร.อีสาน
8.MS01/2560 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ
9.MS02/2560 โครงการอบรมการเขียนโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
10.Ms03/2560โครงการเสริมภูมิความรู้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสัมพันธ์วิทยาการจัดการ
11.MS04/2560 โครงการ MS. Fresher 2017

แบบประเมินโครงการ MS Fresher 2017 “ฮักอีสาน เว้าตำนาน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” วันที่ 9 กันยายน 2560

 

แบบประเมินผลโครงการ “เสริมภูมิความรู้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสัมพันธ์วิทยาการจัดการ”
วันที่ 23 สิงหาคม 2560