ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  


อาจารย์ชาลี เกตุแก้ว

 

อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกฤต ปิติพัฒน์

   
อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาด

 


อาจารย์สาวิณี  สุริยันรัตกร