อาจารย์พัชรี ผาสุข
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

 


อาจารย์ชาลี เกตุแก้ว

 

อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกฤต ปิติพัฒน์

  

 
อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาด

 


อาจารย์สาวิณี  สุริยันรัตกร