ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร สายสีสด
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชพร มานะจิตร
 
อาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์
 
อาจารย์สุพรรษา ปัญญาทอง
 

อาจารย์นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

 
อาจารย์ชาย วรวงศ์เทพ

 
อาจารย์บุณยนุช สุทธิอาจ
 
 
เว็บไซต์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  http://commartsudru.blogspot.com/
FB สาขาวิชานิเทศศาสตร์  https://www.facebook.com/ca.udru/