ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรชุมา มูลศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา โสอุบล

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา จัตุชัย

 


อาจารย์รชต สวนสวัสดิ์

 


    อาจารย์กัญญา แสนนามวงษ์    

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนมพร ข่าขันมาลี

 


อาจารย์ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

 


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา เนื่องสมศรี

 


อาจารย์กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง

 


อาจารย์ชนัญฎา สินชื่น

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญะธิดา อมรภิญโญ

FB สาขาวิชาการบัญชี