อาจารย์สาวิตรี   บุญมี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร  กรีเทพ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน  เมฆกมล
 
อาจารย์เสกศิลป์ มณีศรี
 
อาจารย์สมวรร ธนศรีพนิชชัย
 
อาจารย์นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์
 
อาจารย์ชนาภา บุตรเพ็ง
 
 
อาจารย์สุดารัตน์  หนองหารพิทักษ์
 
อาจารย์ฐาปนี  เพ็งสุข