อาจารย์ศรินรัตน์ ศงสนันทน์
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 


รองศาสตราจารย์สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ   

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ณ หนองคาย

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาส ลักษณิยานนท์

 


    อาจารย์วฤธร  ตุรงค์รัตนชัย

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา ธีระสาร

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิชย์ ไชยแสง   

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
    

 
อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน เซียวประจวบ

 


อาจารย์ชัยธัช กุประดิษฐ์

 


อาจารย์ชลนที บูรรุ่งโรจน์

 


  อาจารย์อรจิตรา มีจันที

 

 
อาจารย์กมลรัตน์ โยธานันต์

 


อาจารย์ศศิประภา พรหมทอง

 

อาจารย์วราภรณ์ ด่านศิริ

FB สาขาวิชาการจัดการทั่วไป