อาจารย์ศรินรัตน์ ศงสนันทน์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 


รองศาสตราจารย์สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ   

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ณ หนองคาย

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาส ลักษณิยานนท์

 


    อาจารย์วฤธร  ตุรงค์รัตนชัย

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา ธีระสาร

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิชย์ ไชยแสง   

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
    

 
อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน เซียวประจวบ

 


อาจารย์ชัยธัช กุประดิษฐ์

 


อาจารย์ชลนที บูรรุ่งโรจน์

 


  อาจารย์อรจิตรา มีจันที

 

 
อาจารย์กมลรัตน์ โยธานันต์

 


อาจารย์ศศิประภา พรหมทอง

 

FB สาขาวิชาการจัดการทั่วไป