อาจารย์รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนี เคนสุโพธิ์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนา ดุลยพัชร์

FB สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์