ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สิริ  ชูศรีโฉม
ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

 
อาจารย์ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์

 

 
อาจารย์ศราวุธ ผิวแดง

 

 
อาจารย์จิรพร จันลา

 


อาจารย์นรเพชร ฟองอ่อน