อาจารย์นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
 
 
อาจารย์ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี
 
 
อาจารย์สุชีรา สินทรัพย์