อาจารย์กรรณิการ์  ศรีไชยโยรักษ์
ประธานสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

 


อาจารย์ปริชญา อุดมผล

 


อาจารย์โชติกา  นาคประสูตร