อาจารย์อนาทินี จาปุรี
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  อมรภิญโญ

 


อาจารย์ณพล ธนาวัชรากุล

 


อาจารย์ณัฐศิริ พงศาวลี

 


อาจารย์สุนิตย์ เหมนิล

 


นายอภิเดช อภิพัฒน์ภาดุล
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร