อาจารย์กมณทิพย์ ชูประทีป
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศวิมล  บัวราษฎร์

 

 
รองศาสตราจารย์สืบชาติ อันทะไชย

 
 
อาจารย์พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท 
 
 
อาจารย์คมกริช สนิทชน
 
อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
เว็บมาสเตอร์
 
เว็บไซต์สาขาวิชาการตลาด  www.mkudru.org
FB สาขาวิชาการตลาด  https://www.facebook.com/mk.msudru/