อาจารย์กมณทิพย์ ชูประทีป
ประธานสาขาวิชาการตลาด

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศวิมล  บัวราษฎร์

 

 
รองศาสตราจารย์สืบชาติ อันทะไชย

 
 
อาจารย์พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท 

 
 
อาจารย์คมกริช สนิทชน

 
อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
เว็บมาสเตอร์

 
เว็บไซต์สาขาวิชาการตลาด  www.mkudru.org
FB สาขาวิชาการตลาด  https://www.facebook.com/mk.msudru/