หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอน 7 สาขาวิชาดังนี้
    1.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.2 สาขาวิชาการเงิน  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.5 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.6 สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.7 สาขาวิชาการตลาด  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.9 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    1.10 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เปิดสอน 1 สาขาวิชา
    2.1 สาขาวิชาการบัญชี  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 1 สาขาวิชา
    3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึ่งมี 3 แขนงวิชาได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
        3.1.1 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
        3.1.2 นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ)
        3.1.3 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 1 สาขาวิชา
    4.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี (หลังอนุปริญญา)  เปิดสอน 4 สาขาวิชาได้แก่
    5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    5.2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    5.3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร
    5.4 สาขาวิชาการตลาด  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร

6. หลักสูตรการบัญชีระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)  เปิดสอน 1 สาขาวิชา
    6.1 สาขาวิชาการบัญชี  ข้อมูลพื้นฐาน | โครงสร้างหลักสูตร