คณบดี 1501
รองคณบดี () 1519
รองคณบดี () 1521
รองคณบดี () 1522
ห้อง 325 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 1528
ห้อง 325 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 1528
ห้อง 351 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1514
ห้อง 20201 สาขาวิชชาบัญชี 3585
ห้อง 20202 สาขาวิชาค้าปลีก 3586
ห้อง 20203 สาขาวิชาการเงิน 3587
ห้อง 20204 สาขาวิชาการตลาด 3588
ห้อง 20205 สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 3589
ห้อง 20207 ห้อง Panry 3590
ห้อง 20206 สาขาวิชาบริหารทรัพย์ 3591
ห้อง 20301 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3592
ห้อง 20302 สาขาวิชาการจัดการ 1 3593
ห้อง 20304 สาขาวิชาการจัดการ 3 3594
ห้อง 20305 สาขาวิชาการจัดการ 4 3595
ห้อง 20306 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (อ.ปราการ) 3596
ห้อง 20307 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3597
ห้อง 20308 ห้องประชุม 3598
ห้อง 20309 ห้องเจ้าหน้าที่ 3599
สำนักงานคณะบดี  
เลขานุการคณะ (อ.ธวัลรัตน์) 1257
งานธุรการและสารบรรณ (คุณธนารีย์) 1160
งานธุรการวิชาการ (คุณหทัยชนก) 1415
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คุณดาว) 1154

โครงการ MBA (คุณอภิเดช)

1154
งานพัสดุ (คุณสุภาวดี) 1531
งานพัสดุ (คุณชวพร) 1532
งานยานพาหนะ (คุณสุวิทย์) 1256
งานประชาสัมพันธ์ (คุณนฤพนธ์) 1508
เลขานุการคณบดี (คุณปัณณพัฒน์) 1253
* สาขาวิชาการจัดการ 4 อยู่ระหว่างการปรับปรุง  
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อยู่ระหว่างการปรับปรุง