ทำเนียบอาจารย์

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ