สาขาวิชาการตลาด

       รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย

อ.กมณทิพย์ ชูประทีป

อ.พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

สาขาวิชาการบัญชี

ดร.รชต สวนสวัสดิ์

อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อ.อนาทินี จาปุรี

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์

อ.ปริชญา อุดมผล

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อ.จิรพร จันลา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการเงิน

อ.สุพจน์ สกุลแก้ว

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

อ.ชาย วรวงศ์เทพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์

อ.สาวิณี สุริยันรัตกร

สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต