ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ประวัติ
1
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
2528-2531
2
อ.สมศักดิ์ วรามิตร
2532-2534
3
อ.อภิชิต รัตนโกเมศ
2534-2538
4
ผศ.นิพนธ์ บุญรักษา
2538-2542
5
ผศ.กฤติกา แสนโภชน์
2542-2544
6
ผศ.สมสุข โชติปาละกุล
2544-2548
7
อ.โชคชัย เดชรอด
2548-2555
ประวัติ
8
ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง
2556-2560
ประวัติ
9
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
2560-ปัจจุบัน
ประวัติ