ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช
คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนา ดุลยพัชร์ 
รองคณบดีฝ่ายงานแผนและงบประมาณ
งานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา จัตุชัย 
รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการ
และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์
แสงทามาตย์
 
รองคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ
และงานบริหารงานทั่วไป