ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช
คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกฤต ปิติพัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายงานวิจัย
และบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา จัตุชัย 
รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการ
และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา