ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ยุติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2560 หากมีการฝ่าฝืนและมีการจัดกิจกรรมในช่วงดังกล่าวต้องได้รับโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2549