ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560   เวลา 9.30 น.  ประชุมคณาจารย์ ห้อง 324
                                                     เวลา 13.30 น. กิจกรรม Big Cleaning Day
เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบดังนี้
     1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 5
     2.สาขาวิชาการตลาด อาคาร 3 ชั้น 4
     3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 3
     4.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว อาคาร 3 ชั้น 2
     5.สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม อาคาร 3 ชั้น 1
     6.สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด อาคาร 2 ชั้น 1
     7.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 2
     8.สาขาวิชาการบัญชี อาคาร 2 ชั้น 3
     9.สาขาวิชาการเงิน และเศรษฐศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 4
     10.สาขาวิชาการบริหารทรัพย์ และค้าปลีกห้องประชุมดอกปีป ชั้น 2

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560