รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Download แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง