ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 3/2559

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 3/2559

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว