ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม