ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่องานนิเทศศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่องานนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF)