คณบดีนำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018) ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โอกาสนี้ ผศ.สุริสา จัตุชัย รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพื้นที่อุดรธานี” และได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งนี้ด้วย

ภาพเพิ่มเติม