โครงการกฐินสมทบร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัวฯ และฟังธรรมะในหัวข้อ “หลักการบริหารธุรกิจตามแนวคิดเชิงพุทธ”

โครงการกฐินสมทบร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัวฯ และฟังธรรมะในหัวข้อ “หลักการบริหารธุรกิจตามแนวคิดเชิงพุทธ” โดยพระอาจารย์ รัฐวีร์ ฐิตวีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด จ.อุดรธานี วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโดย : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ภาพเพิ่มเติม